วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกันภัย มีกี่รูปแบบ ?


รูปแบบการประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. การประกันชีวิต คือ การประกันกับความสูญเสียหรือเสียหายอันจะเกิดแก่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล โดยจะชดเชยเมื่อมีการเสียชีวิต
 และอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น
- การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ
- การประกันสุขภาพ
- การประกันกรณีทุพพลภาพ

2.การประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยทุกประเภทนอกเหนือจากชีวิต
ถูกแบ่งออกเป็นสี่ประเภท
- การประกันอัคคีภัย
- การประกันภัยรถยนต์
- การประกันภัยทางทะเล
- การประกันเบ็ดเตล็ด

ทั้งนี้ประกันภัยมีข้อยกเว้นอยู่หลายประการผู้กำลังจะคิดทำประกันควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้ถี่ถ้วนทุกประการทุกครั้งก่อนทำประกัน หรือ สามารถซื้อเพิ่มเติมแต่เบี้ยประกันก็จะแพงขึ้นตามความเสี่ยง