วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คำว่า ทุพพลภาพ ความหมายคืออะไรในการประกันภัย มีกี่รูปแบบ ?

      ทุพพลภาพ มีหมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ 

     “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง การทุพพลภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เอาประกันภัย ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไปอันเป็นผลจากอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเชื้อโรค และรวมถึงการสูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป 
     "การสูญเสียสายตา"        หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาหายตลอดไป 
     "การสูญเสียมือหรือเท้า" หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าหรือสูญเสียสมรรถภาพใน                                                              การใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิง

     "ทุพพลภาพถาวรบางส่วน" หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำตามปกติได้โดยตลอดไป แต่ทำงานอื่นๆ เพื่อสินจ้างได้ เช่น การสูญเสียความสามารถในการมองเห็น แต่ไม่ถึงขนาดตาบอด ถือเป็น “ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” ผู้เอาประกันภัยที่ทุพพลภาพถาวรบางส่วนอาจไม่สามารถทำงานเดิมได้ แต่ยังทำงานอื่นได้ 

     "ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง" หมายถึง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างในการประกอบอาชีพของตนได้ เช่น เป็นพนักงานขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุกระดูกต้นขาหักต้องรักษาโดยการเข้าเฝือก และระยะเวลาที่เข้าเฝือกผู้เอาประกันไม่สามารถทำงานได้ ถือเป็นทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง  โดยมีลักษณะการจ่ายเป็นค่าทดแทนตามจำนวนสัปดาห์ที่อยู่ในระยะทุพพลภาพ

     "ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน" หมายถึง ความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบางส่วนในการประกอบอาชีพประจำตามปกติของผู้เอาประกันภัย หรือเป็นผลต่อเนื่องจากการทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทุกส่วน โดยมีลักษณะการจ่ายเป็นค่าทดแทนตามจำนวนสัปดาห์ที่อยู่ในระยะทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน


หมายเหตุ  ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละกรมธรรม์ และควรดูข้อยกเว้นด้วย เช่น การทำร้ายร่างกายตนเองหรือพยายามจนเกิดทุพลลภาพก็จะไม่ได้รับการคุ้มครอง เป็นต้น
***ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยและการประกันชีวิตทุกครั้งประกันสังคมกับความทุพพลภาพ

  คนพิการ ในความหมายของสำนักงานประกันสังคม  คือ  ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
  ซึ่งแพทย์สั่งให้เป็นผู้ทุพพลภาพ  มี  2  กรณีดังนี้
  1. ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน   (กองทุนเงินทดแทน)
  2. ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายที่ไม่ใช่เนื่องจากการทำงาน  (กองทุนประกันสังคม)

"กรณีทุพพลภาพ"  
       กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน ได้รับค่ารักษาพยาบาล  ค่าทดแทน จำนวน  60% ของค่าจ้างรายเดือนในการหยุดพักรักษาตัว (ค่าทดแทน  60%   ของค่าจ้างรายเดือน  ไม่ต่ำกว่า 2,000.-บาท  และไม่เกิน 12,000.-บาทต่อเดือน)  กรณีทุพพลภาพ  เป็นเวลาไม่เกิน  15 ปี 


"กรณีทุพพลภาพ  ที่ไม่ใช่เนื่องจากการทำงาน"

ต้องจ่ายเงินสมทบ ครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

สิทธิประโยชน์
1.รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 50% ของค่าจ้าง ตลอดชีวิต
2.รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ  2,000  บาท
3.เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์(ตามประเภทและอัตราในประกาศ)
4.หากเสียชีวิต
    - จ่ายค่าทำศพ  40,000  บาท แก่ผู้จัดการศพ
    - จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาท
       = 3 เท่าของเงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 36 เดือน
          ขึ้นไปก่อนทุพพลภาพ
       = สิบเท่าของเงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 10 ปี
          ขึ้นไปก่อนทุพพลภาพ

เอกสารที่ใช้
-แบบ สปส. 2-01/3
-ใบรับรองแพทย์ระบุการทุพพลภาพ
-ประวัติการรักษาจาก รพ.ทุกแห่ง
-แผนที่บ้าน
-ได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ขึ้นทะเบียน
-บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิ, บัตรประกันสังคม
-สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี(กรณี
   ขอรับเงินทางธนาคาร)


ยื่นเรื่องภายใน  1  ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ