วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกันภัย คืออะไรกันแน่ ?การประกันภัย คือ วิธีจัดการความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่งโดยโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับสิ่งที่ได้ทำประกันภัยไว้ตามสัญญาในกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้
มาถึงจุดนี้ผมว่าต้องมีบางคนงงและไม่เข้าใจกับศัพท์บางคำแน่ ๆ ขออธิบายภาษาบ้านๆ ง่ายๆนะครับ
- ผู้รับประกันภัย (Insurer)               บริษัทที่เราทำประกันด้วย
- ผู้เอาประกันภัย (Insured)              ตัวเราเองที่ทำประกันและเป็นผู้ถือกรมธรรม์
- ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)    บุคคลที่ระบุในสัญญากรมธรรม์ว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
- ค่าสิืนไหมทดแทน (Indemnity)    เงินที่จะได้รับเมื่อเกิดความเสียหายที่ตรงตามสัญญากรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัย (Premium)           เงินที่เราจ่ายทุกๆเดือนเพื่อทำประกัน
โดยผู้พิจารณารับประกันภัย (Underwriting) จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพทย์สิน นั้น ๆ พร้อมกำหนด รายละเอียดความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกัน ผู้รับประกันอาจรับประกัน โดยแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่งหรือรับความเสี่ยงทั้งหมดก็ได้ หากความเสี่ยงนั้นสูง ผู้รับประกันอาจจะรับประกันแต่จะเพิ่มอัตราเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การทำประกัน เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคู่สัญญาต่างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อกัน -   
- ผู้รับประกันจะต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในสัญญาเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครอง 
- ผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การทำประกันจุดประสงค์แท้จริงเพื่อแบ่งเบาความเสี่ยง จากบุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สินนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยยึดหลักสุจริตเป็นสำคัญ และการทำประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้ากำไร