วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พ.ร.บ. ประกันภัยในประเทศไืทยทั้งหมด (ไฟล์ .pdf)

พระราชบัญญัติประกันชีวิต
- พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   >>>Download<<<

- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขตามมาตรา 3   แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับ 

   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550  >>>Download<<<


พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  2535 แก้ไขตามมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
  กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 >>>Download<<<

พระราชบัญญัติการประกันภัยรถยนต์
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขตามมาตรา 3 
  แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550   
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) รวมทั้งกฎกระทรวง >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 >>>Download<<<

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

- พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
  มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2550 >>>Download<<<

พระราชบัญญัติประกันสังคม
- พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533  >>>Download<<<

- พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2537 >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3 )  >>>Download<<<
- พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติมประกันสังคมฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
  (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบเข้าส่วนราชการ
  >>>Download<<<