วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

การประกันชีวิตในประเภทอุตสาหกรรม คืออะไร ทำไปทำไม? (Industrail Life Insurance)

      การประกันชีวิตในประเภทอุตสาหกรรม (Industrail Life Insurance) คือการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ละกรมธรรม์มูลค่าไม่มากนัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงแก่พนักงาน
จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 30,000 บาท การชำระเบี้ยประกันภัยนั้นจะกระทำเป็นรายเดือน และไม่มีการตรวจสุขภาพ เพราะมีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ ซึ่งถ้าต้องตรวจสุขภาพจะทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีกำหนดเงื่อนไขในเรื่องระยะการรอคอย เช่นระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากกโรคเจ็บป่วยตามธรรมชาติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ภายในระยะเวลา180วันซึ่งนับจากวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญา ทางบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันชำระไว้แล้วเท่านั้นโดยจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นในสัญญา