วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประวัติและความเป็นมาของการประกันภัยในประเทศไทย

ประวัติและความเป็นมาของการประกันภัยในประเทศไทย

ในสมัย กรุงศรีอยุธยา
     ธุรกิจประกันภัยวินาศภัยในประเทศไทยมีกำเนิดในสมัยที่กรุงศรีอยุธยากำลังรุ่งเรืองและมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งอาศัยการขนส่งทางเรือเป็นส่วนใหญ่ จึงมีการประกันภัยทางทะเลเป็นประเภทแรก เริ่มต้นจากระหว่างชาวต่างประเทศด้วยกันโดยมิได้จดทะเบียนการค้าหรือแจ้งต่อรัฐบาลสยามเป็นทางการแต่ประการใด

ในสมัยรัตนโกสินทร์
พ.ศ.2454  ได้มีประกาศกฎหมายที่กล่าวถึงการประกันภัยครั้งแรกคือ
พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท
                                     ร.ศ. 130

พ.ศ.2471
พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน
พ.ศ.2510
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 และ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535” “พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535และ พระราชบัญญัติ
                     คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535